همه کبوتر های من در هند


+ 1 نسل کشی

اینم بی رحمی تمام و یک نسل کشی از یک سری ادم بی انصاف