همه کبوتر های من در هند


+ قمری الماسی آبی

Blue Pair (قمری الماسی یا چینی جفت ابی)

2014

1st Egg: 2nd Sep (Load) - NO Haching (check 14 th Sep)

2nd Egg: 24th Sep (Load) - 1st Oct (egg check, baby Ok) -  10th Oct chick peresent but NO Haching 

3th Egg: 17th Oct (Load) - 4 Nov No Haching (baby peresent & ready for hatching)

4th Egg: 10 Nov (Load) - 19 Nov put out egg by parent

5th Egg: --- (Load) - (Haching) - (nest Leave) - 

6th Egg: --- (Load) - (Haching) - (nest Leave) -