همه کبوتر های من در هند


+ مرغ عشق - سفید برفی

جفت سومی هم دارم که ماده سفید و نر سبز است. امید وارم که این ها هم زودتر اماده تخم گذاری بشوند تا ببینم ترکیب این دو رنگ جوجه هاشون چه رنگی میشه

جوجه های سری اول