قمری الماسی قهوه ای

Brown Diamond Dove Pair

قمری چینی (الماسی) قهوه ای رنگ

2014

1st Egg: 18 Sep (Load) - 1st Oct NO Haching 

2nd Egg: 7th Oct (Load) - 16th Oct NO Haching

3th Egg: 10th Nov (Load) - (Haching) - (nest Leave) - 

4th Egg: --- (Load) - (Haching) - (nest Leave) - 

5th Egg: --- (Load) - (Haching) - (nest Leave) - 

6th Egg: --- (Load) - (Haching) - (nest Leave) - 

/ 0 نظر / 71 بازدید